บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ส.ค.
วิสัยทัศน์พันธกิจ หน่วยงานภายใน สมัครงาน ติดต่อเรา ระเบียบข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
ความหมายสัญญลักษณ์ อสค
ความหมายตราสัญญลักษ
 
ประมวลภาพ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
»โครงสร้างฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
»ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
»แผนกวางแผนทรัพยากรมนุษย์
»แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
»แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
»แผนกกฎหมายและวินัย
ดูประกาศย้อนหลัง»
 
Copyright © All right reserve DPO : DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZATION OF THAILAND - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.
160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทรศัพท์และโทรสาร : 036-342015 e-mail:personnel@dpo.go.th power by ISC